Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý biểu mẫu.
The following has evaluated to null or missing:
==> event [in template "20099#20125#1274394" at line 263, column 47]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${event.target.dataset.dropdown} [in template "20099#20125#1274394" at line 263, column 45]
----
1<nav class="navbar"> 
2 <div class="container"> 
3 
4  <div class="navbar-header"> 
5   <button class="navbar-toggler" data-toggle="open-navbar1"> 
6    <span></span> 
7    <span></span> 
8    <span></span> 
9   </button> 
10   <a href="#"> 
11    <h4>Your<span>Logo</span></h4> 
12   </a> 
13  </div> 
14 
15  <div class="navbar-menu" id="open-navbar1"> 
16   <ul class="navbar-nav"> 
17    <li class="active"><a href="#">Home</a></li> 
18    <li class="navbar-dropdown"> 
19     <a href="#" class="dropdown-toggler" data-dropdown="my-dropdown-id"> 
20      Categories <i class="fa fa-angle-down"></i> 
21     </a> 
22     <ul class="dropdown" id="my-dropdown-id"> 
23      <li><a href="#">Category 1</a></li> 
24      <li class="separator"></li> 
25      <li><a href="#">Category 2</a></li> 
26      <li class="separator"></li> 
27      <li><a href="#">Category 3</a></li> 
28     </ul> 
29    </li> 
30    
31    <li><a href="#">About</a></li> 
32    <li><a href="#">Contact</a></li> 
33    <li><a href="#">Signin</a></li> 
34   </ul> 
35  </div> 
36 </div> 
37</nav> 
38<style> 
39@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300;400;500&display=swap"); 
40* { 
41 box-sizing: border-box; 
42 padding: 0; 
43 margin: 0; 
44
45 
46body { 
47 font-family: "Roboto", sans-serif; 
48 font-size: 0.925rem; 
49
50 
51a { 
52 text-decoration: none; 
53
54 
55.container { 
56 width: 1170px; 
57 position: relative; 
58 margin-left: auto; 
59 margin-right: auto; 
60 padding-left: 15px; 
61 padding-right: 15px; 
62
63 
64.navbar, 
65.navbar > .container { 
66 width: 100%; 
67 display: flex; 
68 flex-wrap: wrap; 
69 align-items: center; 
70 justify-content: space-between; 
71
72@media (max-width: 768px) { 
73 .navbar, 
74.navbar > .container { 
75  display: block; 
76
77
78 
79.navbar { 
80 box-shadow: 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05); 
81 background-color: #fff; 
82 padding: 1rem 1.15rem; 
83 border-bottom: 1px solid #eceef3; 
84 /* 
85 |----------------------------------- 
86 | Start navbar logo or brand etc.. 
87 |----------------------------------- 
88 */ 
89 /* 
90 |----------------------------------- 
91 | Start navbar menu 
92 |----------------------------------- 
93 */ 
94
95@media (min-width: 576px) { 
96 .navbar .container { 
97  max-width: 540px; 
98
99
100@media (min-width: 768px) { 
101 .navbar .container { 
102  max-width: 720px; 
103
104
105@media (min-width: 992px) { 
106 .navbar .container { 
107  max-width: 960px; 
108
109
110@media (min-width: 1200px) { 
111 .navbar .container { 
112  max-width: 1140px; 
113
114
115.navbar .navbar-header { 
116 display: flex; 
117 align-items: center; 
118
119@media (max-width: 768px) { 
120 .navbar .navbar-header { 
121  width: 100%; 
122  display: flex; 
123  align-items: center; 
124  justify-content: space-between; 
125  flex-direction: row-reverse; 
126
127
128.navbar .navbar-header .navbar-toggler { 
129 cursor: pointer; 
130 border: none; 
131 display: none; 
132 outline: none; 
133
134@media (max-width: 768px) { 
135 .navbar .navbar-header .navbar-toggler { 
136  display: block; 
137
138
139.navbar .navbar-header .navbar-toggler span { 
140 height: 2px; 
141 width: 22px; 
142 background-color: #929aad; 
143 display: block; 
144
145.navbar .navbar-header .navbar-toggler span:not(:last-child) { 
146 margin-bottom: 0.2rem; 
147
148.navbar .navbar-header > a { 
149 font-weight: 500; 
150 color: #3c4250; 
151
152.navbar .navbar-menu { 
153 display: flex; 
154 align-items: center; 
155 flex-basis: auto; 
156 flex-grow: 1; 
157
158@media (max-width: 768px) { 
159 .navbar .navbar-menu { 
160  display: none; 
161  text-align: center; 
162
163
164.navbar .navbar-menu.active { 
165 display: flex !important; 
166
167.navbar .navbar-menu .navbar-nav { 
168 margin-left: auto; 
169 flex-direction: row; 
170 display: flex; 
171 padding-left: 0; 
172 margin-bottom: 0; 
173 list-style: none; 
174
175@media (max-width: 768px) { 
176 .navbar .navbar-menu .navbar-nav { 
177  width: 100%; 
178  display: block; 
179  border-top: 1px solid #EEE; 
180  margin-top: 1rem; 
181
182
183.navbar .navbar-menu .navbar-nav > li > a { 
184 color: #3c4250; 
185 text-decoration: none; 
186 display: inline-block; 
187 padding: 0.5rem 1rem; 
188
189.navbar .navbar-menu .navbar-nav > li > a:hover { 
190 color: #66f; 
191
192@media (max-width: 768px) { 
193 .navbar .navbar-menu .navbar-nav > li > a { 
194  border-bottom: 1px solid #eceef3; 
195
196
197.navbar .navbar-menu .navbar-nav > li.active a { 
198 color: #66f; 
199
200.navbar .navbar-menu .navbar-nav .navbar-dropdown .dropdown { 
201 list-style: none; 
202 position: absolute; 
203 top: 150%; 
204 left: 0; 
205 background-color: #fff; 
206 padding-top: 0.5rem; 
207 padding-bottom: 0.5rem; 
208 min-width: 160px; 
209 width: auto; 
210 white-space: nowrap; 
211 box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.1); 
212 z-index: 99999; 
213 border-radius: 0.75rem; 
214 display: none; 
215
216@media (max-width: 768px) { 
217 .navbar .navbar-menu .navbar-nav .navbar-dropdown .dropdown { 
218  position: relative; 
219  box-shadow: none; 
220
221
222.navbar .navbar-menu .navbar-nav .navbar-dropdown .dropdown li a { 
223 color: #3c4250; 
224 padding: 0.25rem 1rem; 
225 display: block; 
226
227.navbar .navbar-menu .navbar-nav .navbar-dropdown .dropdown.show { 
228 display: block !important; 
229
230.navbar .navbar-menu .navbar-nav .dropdown > .separator { 
231 height: 1px; 
232 width: 100%; 
233 margin-top: 9px; 
234 margin-bottom: 9px; 
235 background-color: #eceef3; 
236
237.navbar .navbar-dropdown { 
238 position: relative; 
239
240 
241.navbar .navbar-header > a span { 
242 color: #66f; 
243
244 
245.navbar .navbar-header h4 { 
246 font-weight: 500; 
247 font-size: 1.25rem; 
248
249@media (max-width: 768px) { 
250 .navbar .navbar-header h4 { 
251  font-size: 1.05rem; 
252
253
254</style> 
255<script> 
256let dropdowns = document.querySelectorAll('.navbar .dropdown-toggler') 
257let dropdownIsOpen = false 
258 
259// Handle dropdown menues 
260if (dropdowns.length) { 
261 dropdowns.forEach((dropdown) => { 
262  dropdown.addEventListener('click', (event) => { 
263   let target = document.querySelector(`#${event.target.dataset.dropdown}`) 
264 
265   if (target) { 
266    if (target.classList.contains('show')) { 
267     target.classList.remove('show') 
268     dropdownIsOpen = false 
269    } else { 
270     target.classList.add('show') 
271     dropdownIsOpen = true 
272
273
274  }) 
275 }) 
276
277 
278// Handle closing dropdowns if a user clicked the body 
279window.addEventListener('mouseup', (event) => { 
280 if (dropdownIsOpen) { 
281  dropdowns.forEach((dropdownButton) => { 
282   let dropdown = document.querySelector(`#${dropdownButton.dataset.dropdown}`) 
283   let targetIsDropdown = dropdown == event.target 
284 
285   if (dropdownButton == event.target) { 
286    return 
287
288 
289   if ((!targetIsDropdown) && (!dropdown.contains(event.target))) { 
290    dropdown.classList.remove('show') 
291
292  }) 
293
294}) 
295function handleSmallScreens() { 
296 document.querySelector('.navbar-toggler') 
297  .addEventListener('click', () => { 
298   let navbarMenu = document.querySelector('.navbar-menu') 
299 
300   if (!navbarMenu.classList.contains('active')) { 
301    navbarMenu.classList.add('active') 
302   } else { 
303    navbarMenu.classList.remove('active') 
304
305  }) 
306
307 
308handleSmallScreens() 
309 
310</script> 
BV HỒNG NGỌC ĐỒNG HÀNH CÙNG VẬN ĐỘNG VIÊN CHINH PHỤC CUNG ĐƯỜNG TẠI GIẢI CHẠY VIETNAM AIRLINES – RUN FOR LOVE 2023
19.10.2023 - 17:28

BV HỒNG NGỌC ĐỒNG HÀNH CÙNG VẬN ĐỘNG VIÊN CHINH PHỤC CUNG ĐƯỜNG TẠI GIẢI CHẠY VIETNAM AIRLINES – RUN FOR LOVE 2023

Chi tiết...
300 VÉ 5KM EARLY BIRD GIẢI CHẠY RUN FOR LOVE MÙA 2 ĐÃ BÁN HẾT
05.08.2023 - 09:51

  Chỉ sau 4 ngày mở bán, giải chạy Run For Love đang nóng hơn bao giờ hết khi 300 vé 5km Early Bird đã bán hết. 🎫 Chỉ còn 100 vé 5km Standard Rate sẽ chính thức mở bán vào 00:01 ngày 6/8/2023. Hãy nhanh tay sở hữu những tấm vé cuối cùng bạn nhé! 🎫 Và hãy trở thành chủ nhân của những tấm vé 10km, 21km để có những trải nghiệm trọn vẹn trên cung đường chạy lý tưởng cùng Run For Love mùa 2. 👉 Đăng ký bằng cách quét mã QR trên ảnh hoặc tại https://vna.vietnamheritagemarathon.com/vi/ 07:54

Chi tiết...
KẾT QUẢ CUỘC ĐUA VIETNAM AIRLINES - RUN FOR LOVE 2023
05.08.2023 - 09:51

KẾT QUẢ CUỘC ĐUA VIETNAM AIRLINES - RUN FOR LOVE 2023

Chi tiết...
LINK TÌM ẢNH GIẢI VIETNAM AIRLINES - RUN FOR LOVE 2023
05.08.2023 - 09:51

LINK TÌM ẢNH GIẢI VIETNAM AIRLINES - RUN FOR LOVE 2023

Chi tiết...
LỊCH TRÌNH XUẤT PHÁT VÀ CUT OFF TIME CỦA VIETNAM AIRLINES - RUN FOR LOVE 2023
05.08.2023 - 09:51

Ban tổ chức VIETNAM AIRLINES 2023 xin thông báo thời gian xuất phát của từng cự ly như sau: Thời gian xuất phát cự ly 21km: 05:30 Thời gian xuất phát cự ly 10km: 05:45 Thời gian xuất phát cự ly 5km: 06:00 Đóng đường lúc 9:00   Cùng với giờ xuất phát của tất cả các cự ly đã được công bố, ban tổ chức VIETNAM AIRLINES 2023 xin thông báo thời gian giới hạn (cut-off time (COT)) của từng cự ly như sau: Cut off time cự ly 21km: 3h30' sau đợt xuất phát cuối cùng Cut off time cự ly 10km: 2h Cut off time cự ly 5km: N/A Tất cả vận động viên sau khi hoàn thành phần thi trong thời gian giới hạn sẽ được nhận huy chương hoàn thành và những bức ảnh cực của mình ngay tại vạch đích. -> Hãy chuẩn bị sức khỏe, thể lực và chiến thuật thật tốt để về đích xinh tươi kịp giờ xuất phát và COT nhé các runners .  

Chi tiết...
CỰ LY 21 KM BÁN MARATHON
12.07.2023 - 11:08

CỰ LY 21 KM BÁN MARATHON

Chi tiết...
CỰ LY 10 KM
12.07.2023 - 11:07

CỰ LY 10 KM

Chi tiết...
CỰ LY 5 KM
12.07.2023 - 11:04

CỰ LY 5 KM

Chi tiết...
BẢNG SIZE ÁO GIẢI VIETNAM AIRLINES - RUN FOR LOVE 2023
11.07.2023 - 15:51

BẢNG SIZE ÁO GIẢI VIETNAM AIRLINES - RUN FOR LOVE 2023

Chi tiết...